Thermann Pro

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti THERMANN PRO s.r.o.,

se sídlem Horňátecká 481/5, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO: 19567308, DIČ: CZ 19567308,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 388525

I. Úvodní ustanovení

1.1. V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze je v části C, vložce 3885252 zapsána obchodní společnost THERMANN PRO s.r.o., se sídlem Horňátecká 481/5, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO: 19567308 (dále jen THERMANN nebo prodávající). Předmětem podnikání prodávajícího je zejména, nikoliv však výlučně, výroba strojů a zařízení, velkoobchod a maloobchod, výroba elektronických součástek, elektrických zařízení, výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, poskytování technických služeb a prodej tepelných čerpadel.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou účinné počínaje dnem 1.1.2024 a jsou zveřejněny na webové stránce prodávajícího https://www.thermannpro.cz/. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky jednostranně změnit či upravit, což kupující bere na vědomí. Obchodní podmínky jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě výslovně ujednáno jinak.

1.3. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka) při prodeji zboží (v těchto obchodních podmínkách také „věc“ nebo „koupená věc“) prodávajícího realizovaném prostředky komunikace na dálku nebo prodejem v provozovně prodávajícího. Vztahují se na všechny kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a na veškeré objednávky zákazníků, pokud není ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

1.4. Každý zákazník je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami v případě, pokud má zájem koupit věc od prodávajícího. Učiněním objednávky nebo uzavřením kupní smlouvy, bez ohledu na její formu, zákazník stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami prodávajícího seznámil a s nimi souhlasí.

1.5. Prodávající poskytuje své služby pouze na území České republiky. Případné dodání koupené věci mimo Českou republiku musí kupující řešit s prodávajícím.

 

II. Kupní smlouva

2.1. Prodávající prodává kupujícímu na základě jeho objednávky věci. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají výlučně prostřednictvím komunikace na dálku prostřednictvím elektronické pošty a/nebo prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího. Potvrzením objednávky zákazníka nebo potvrzením doručeného a řádně vyplněného webového formuláře prodávajícím je uzavřena kupní smlouva.

 

III. Kupní cena

3.1. Kupní cenu určuje prodávající. Pro určení výše kupní ceny je rozhodná cena, uvedená v ceníku prodávajícího uveřejněném na jeho webových stránkách. K ceně bude kupujícímu účtována daň v přidané hodnoty v zákonné výši.

3.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu celou kupní cenu včetně DPH. Kupní cenu účtuje prodávající kupujícímu daňovým dokladem (fakturou). Faktura bude kupujícímu zaslána výlučně v elektronické formě.

3.3. Kupní cenu je kupující povinen zaplatit před předáním kupované věci, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury. Nezaplatí-li kupující celou kupní cenu řádně a včas, kupní smlouva se ruší. V pochybnostech platí, že faktura byla kupujícímu doručena třetího dne po jejím odeslání prodávajícím kupujícímu na jeho emailovou adresu.

 

IV. Předání věci

4.1. Prodávající je povinen předat koupenou věc kupujícímu. Prodávající splní tuto svoji povinnost protokolárním předáním koupené věci prodávajícímu nebo jím pověřenému zástupci v provozovně prodávajícího na adrese Černoleská 2326, 256 01, Benešov nebo odesláním koupené věci na adresu kupujícího.

4.2. Kupující je povinen koupenou věc převzít od prodávajícího v jeho provozovně nejpozději do 30 dnů poté, kdy bylo kupujícímu doručeno oznámení prodávajícího, že je koupená věc připravena k převzetí. V případě prodlení kupujícího s převzetím věci od prodávajícího je kupující povinen platit prodávajícímu skladné ve výši 1 % z kupní ceny věci za každý den prodlení. Třicátým den prodlení s převzetím koupené věci se věc považuje za předanou kupujícímu a tímto dnem přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího.

4.3. Pokud není sjednaným místem předání koupené věci provozovna prodávajícího, splní prodávající svoji povinnost předat koupenou věc kupujícímu předáním věci prvnímu dopravci k přepravě (odesláním), a to vždy na náklady kupujícího. V tomto případě je vedle kupní ceny kupující povinen zaplatit přepravné ve výši dle platného ceníku smluvního dopravce, který přepravu provádí a balné dle ceníku prodávajícího. Zvolením příslušného způsobu přepravy kupující zároveň vyjadřuje souhlas s cenou této přepravy. Přeprava bude provedena dle přepravního řádu smluvního dopravce. Koupená věc se považuje za doručenou i v případě, jestliže kupující věc nepřevzal nebo odmítl převzít, či nevyzvedl u prodávajícího, ač tak učinit měl. V případě doručování věci prostřednictvím smluvního dopravce je kupující povinen potvrdit převzetí doručované zásilky dopravci a zásilku prohlédnout. Pokud kupující zmaří dodání věci, nese všechny vynaložené náklady s tím spojené. Prodávající neodpovídá za žádné škody, vzniklé přepravou věci.

 

V. Odpovědnost za vady věci a informovaný souhlas

5.1. Odpovědnost prodávajícího za vady koupené věci se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

5.2. Prodávající poskytuje základní záruku za jakost prodané věci v délce 24 měsíců. Podmínky prodloužené záruky jsou uvedeny na https://www.thermannpro.cz/

5.3. Prodávající neodpovídá za vady koupené věci vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s obvyklým způsobem použití nebo zanedbáním péče o koupenou věc, opotřebením věci způsobeným obvyklým užíváním, za vady vzniklé mechanickým poškozením věci po přechodu nebezpečí škody na díle, používáním věci v nevyhovujících podmínkách (zejm. teplota, chemické a mechanické vlivy prostředí), vady věci způsobené nadměrným zatěžováním, za vady způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí nebo poškozením věci při přepravě.

5.3. Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe nepřebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 ObčZ.

5.4. Vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího výlučně elektronicky na adrese reklamace@thermannpro.cz

 

VI. Ochrana osobních údajů

6.1. Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s užitím, zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, které prodávající získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, obchodní firma, IČO, sídlo společnosti, tel. kontakt, e-mail. Souhlas je udělován na dobu neurčitou. Tyto údaje jsou uchovávány a zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, včetně práva na jejich opravu či výmaz.

6.2. Kupující poskytuje prodávajícímu souhlas s poskytnutím osobních údajů kupujícího zejména dopravci tak, aby bylo možné koupenou věc kupujícímu doručit a k zasílání obchodních a reklamních sdělení prodávajícího po dobu jednoho roku po ukončení smluvního vztahu.

6.3. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům prodávajícího a jeho obchodním partnerům, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má prodávající uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy.

6.4. Kupující může poskytnutý souhlas kdykoli, zcela i zčásti odvolat, a to stejnou formou, jakou byl udělen, telefonicky, osobně, důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně v listinné podobě.

 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část těchto obchodních podmínek zcela nebo zčásti nicotné či neplatné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena.

7.2. Pro případ soudního sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, sjednávají dle ust. § 89a o.s.ř. prodávající a kupující místní příslušnost Okresního soudu v Benešově, resp. Krajského soudu v Praze, a to dle věcné příslušnosti.

7.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2024.

 

V Benešově 31.12.2023

THERMANN PRO s.r.o