Thermann Pro

Záruka

Záruka

Záruka s možností prodloužení v libovolné délce: 3 roky, 5 let nebo až 10 let.

Základní záruka 24 měsíců

Vztahuje se na všechna tepelná čerpadla THERMANNPRO. Prodávající poskytne kupujícímu (spotřebiteli) na zakoupený výrobek záruku v trvání 24 měsíců. 
Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Nevztahuje se na běžné opotřebení výrobku a obvyklou provozní údržbu (doplňování vody do otopné soustavy nebo nemrznoucí směsi do primárního okruhu, odvzdušňování, nastavování regulátoru, čištění apod.)

Záruční podmínky: Při reklamaci zákazník předloží doklady potřebné k uplatnění reklamace (náležitě vyplněný a potvrzený záruční list, doklad o zakoupení výrobku, dokumentaci o provedení pravidelných ročních prohlídek).

Varianta Plus

Vztahuje se na náhradu vadného dílu po dobu 36 měsíců (3 let) na všechna tepelná čerpadla značky THERMANNPRO. Záruční doba v době trvání 36 měsíců (3 let) od data uvedení do provozu. Nevztahuje se na práce a na náklady spojené s dopravou. Tepelné čerpadlo, ke kterému se vztahuje prodloužená záruka po dobu 3 let, musí absolvovat 2 předepsané záruční prohlídky po prvním a druhém roce provozu. Záruční prohlídky smí provádět pouze výrobce nebo jím pověřená autorizovaná společnost, která má k této činnosti platné oprávnění. První záruční prohlídka je stanovena na období po ukončení 1. topné sezóny, nejpozději ale 17 měsíců od data uvedení do provozu.

Druhá záruční prohlídka po ukončení 2. topné sezóny, nejpozději však do 28 měsíců od data uvedení do provozu. Za včasné objednání záruční prohlídky zodpovídá provozovatel tepelného čerpadla a nese náklady na její uskutečnění. Platná cena záruční prohlídky je uvedena na webových stránkách www.thermannpro.cz. Uplynutím předepsané lhůty pro jednotlivé záruční prohlídky bez jejího provedení prodloužená záruční lhůta zaniká, nedohodnou-li se strany jinak.

 

2 500,-Kč

Varianta SILVER

Vztahuje se na náhradu vadného dílu po dobu 60 měsíců (5 let) na všechna tepelná čerpadla značky THERMANNPRO. Záruční doba v trvání 60 měsíců (5 let) od data uvedení do provozu. Nevztahuje se na práce a dopravu. Tepelné čerpadlo, ke kterému se vztahuje prodloužená záruka po dobu 5 let, musí absolvovat 3 předepsané záruční prohlídky po prvním, třetím a čtvrtém roce provozu. Záruční prohlídky smí provádět pouze výrobce nebo jím pověřená autorizovaná společnost, která má k této činnosti platné oprávnění. První záruční prohlídka je stanovena na období po ukončení 1. topné sezóny, nejpozději ale 17 měsíců od data uvedení do provozu. Druhá záruční prohlídka musí být provedena po ukončení 3. topné sezóny, nejpozději však do 40 měsíců od data uvedení do provozu. Třetí záruční prohlídka musí být provedena po ukončení 4. topné sezóny, nejpozději však do 52 měsíců od data uvedení do provozu. Za včasné objednání záruční prohlídky zodpovídá provozovatel tepelného čerpadla a nese náklady na její uskutečnění. Platná cena záruční prohlídky je uvedena na webových stránkách www.thermannpro.cz. Uplynutím předepsané lhůty pro jednotlivé záruční prohlídky bez jejího provedení prodloužená záruční lhůta zaniká, nedohodnou-li se strany jinak.

3 490,-Kč

Varianta PREMIUM

Vztahuje se na kompresory tepelných čerpadel značky THERMANNPRO. Záruční doba je stanovena v délce trvání 120 měsíců (10 let) od data uvedení do provozu. Tepelná čerpadla, na která se vztahuje prodloužená záruka po dobu 10 let, musí absolvovat pět předepsaných záručních prohlídek po prvním, třetím, pátém, sedmém a devátém roce provozu. První záruční prohlídka je stanovena na období po ukončení 1. topné sezóny, nejpozději ale do 17 měsíců od data uvedení do provozu. Druhá záruční prohlídka po ukončení 3. topné sezóny, nejpozději do 40 měsíců od data uvedení do provozu. Třetí záruční prohlídka musí být provedena po ukončení 5. topné sezóny, nejpozději do 66 měsíců od data uvedení do provozu. Čtvrtá záruční prohlídka po ukončení 7. topné sezóny, nejpozději do 89 měsíců od data uvedení do provozu a pátá záruční prohlídka po ukončení 9. topné sezóny, nejpozději však do 112 měsíců od data uvedení do provozu. Za včasné objednání záruční prohlídky zodpovídá provozovatel tepelného čerpadla a nese náklady na její uskutečnění. Platná cena záruční prohlídky je uvedena na webových stránkách www.thermannpro.cz. Uplynutím předepsané lhůty pro jednotlivé záruční prohlídky bez jejího provedení prodloužená záruční lhůta zaniká, nedohodnou-li se strany jinak.

8 470,-Kč

Aktuální ceník služeb

Záruční zásahy Uvedené ceny jsou bez DPH
Záruční servisní prohlídka (vč. dopravy)
3.000,-Kč
Záruční servisní zásah (vč. dopravy)
bezplatně
Smluvní záruční zásah
dle servisní smlouvy
Nezáruční zásahy Uvedené ceny jsou bez DPH
Nezáruční servisní prohlídka (vč. dopravy)
3.000,-Kč
Cena hodiny práce servisního technika
1.100,- Kč
Doprava-paušální sazba-území Středočeského kraje a Prahy
1.200,- Kč
Doprava-paušální sazba-ostatní území ČR
1.400,-Kč

* Výrobce si vyhrazuje právo jednostranně změnit ceny poskytovaných služeb a to v souvislosti s rozsahem jednotlivých variant.

Všeobecné podmínky prodloužené záruky na tepelné čerpadla THERMANNPRO

Pravidelný servis tepelného čerpadla THERMANNPRO je třeba dokladovat tiskopisem „Spouštěcí protokol pro tepelná čerpadla/Registrace záruky na tepelné čerpadla THERMANNPRO, který je k dispozici na webové stránce www.thermannpro.cz/Záruka a servis/Formuláře/Prodloužená záruka, do kterého se každoroční servis vypíše a potvrdí podpisem (případně razítkem) oprávněné osoby nebo společnosti, která tento servis provedla. Následně musí být tento tiskopis čitelně ofocen a zaslán na e-mail: info@thermannpro.cz.

Tímto způsobem je nutné dokladovat pravidelný servis každoročně, po dobu trvání prodloužené záruky, nejpozději dle všeobecných podmínek prodloužené záruky do 13 měsíců od předchozího servisu / spuštění. Odpovědnost za dodržení termínu je na straně koncového uživatele.

V případě vynechání pravidelného servisu s intervalem 1x ročně (resp. max. do 13 měsíců), je prodloužená záruka platná pouze po dobu jednoho roku od poslední servisní prohlídky.

Tepelné čerpadlo musí mít řádně nainstalován funkční komunikační modul CZ-IOT (pro stabilitu komunikace se doporučuje kabelové připojení modulu CZ-IOT na internet). V případě potřeby (při požadavku na plnění prodloužené záruky), musí uživatel povolit servisnímu technikovi (ze společnosti THERMANN PRO s.r.o. nebo instalační společnosti) vzdálený přístup na tepelné čerpadlo (THERMANNPRO Service Cloud). V případě neposkytnutí přístupu do zařízení z jakéhokoliv důvodu, společnost THERMANN PRO s.r.o. si vyhrazuje právo posoudit danou situaci tak, že prodloužená záruka nebude uznána.

V případě poruchy komponentu, který je v kontaktu s topnou vodou nebo teplou užitkovou vodou (např. oběhové čerpadlo, výměník, ventily atd.), společnost THERMANN PRO s.r.o. si vyhrazuje právo vyžadovat kontrolu kvality použité vody.
V případě, že její kvalita nebude v rámci požadovaných parametrů uvedených níže, záruka nemůže být uznána. V případě poruchy komponentu chladicího okruhu, si společnost THERMANN PRO s.r.o. vyhrazuje právo vyžadovat kontrolu čistoty a parametrů oleje v chladicím okruhu. V případě, že se v okruhu budou nacházet nečistoty nebo jiné nevhodné látky způsobené vnějším zásahem, záruka nemůže být uznána.

Voda v topném okruhu musí mít parametry v rámci níže uvedených hodnot:

Pro dosažení správných parametrů vody je nutné prověřit její stav a zvolit vhodnou úpravu, případně naplnit okruh již upravenou vodou (demineralizovaná voda s inhibitorem proti korozi, upravená voda pro topné okruhy atd.). Použitá voda a způsob její úpravy se zaznamenává do spouštěcího protokolu. V okruhu se nesmí používat studniční, destilovaná a ani čistá demineralizovaná voda (tato musí být upravena inhibitorem proti korozi).